Address:

Shree Hariharaputra Bhajan Samaj Shankaralayam, off P. L. Lokhande Marg,
Chembur West, Mumbai - 400089

Phones:

022 25253764
022 25252178

E-mail:

hariharaputra@gmail.com
How to reach Shankaralayam
Bus routes
1 Amar Mahal
385, 353, 379, 380, 381, 399, 430, 510, 4 (AC)

2 & 3 Pestom Sagar
27, 29, 329, 354, 368, 373, 382

4 & 5 Lokhande Marg
329, 350, 379, 380, 510
Railway stations
Chembur East, Kurla East, Ghatkopar East